ป้อนรหัสบุคลากร และ รหัส PIN NUMBER และระบุปี พ.ศ. ที่ต้องการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย !

แนะนำให้ใช้งานด้วย google chrome 

หากมีปัญหาการพิมพ์ใบรับรองภาษีกรุณาติดต่อ หน่วยบัญชี งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ โทรภายใน 1133 ต่อ 32

 

หมายเหตุ PIN NUMBER : ใช้ได้ทั้ง PIN ในระบบ HIS หรือ รหัสผ่านในระบบ MIS(ระบบเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์).


download